ಲಿಂಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಹೋವಿ ಮ್ಯಾಂಡೆಲ್ ಪ್ರೋಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಟಿಕ್‌ಟಾಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿದೆ

makaryo.net, . ‘ ‘ .

, . , . , “ಹೌವಿ”.

6 .

ಗುದನಾಳದ ಸರಿತ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ

? , . . , .

-ಜೀವನದ ,

. . . .

: Howie Mandel TikTok

Howie Mandel TikTok

, . , . .

, . , ಮಾಡಿ ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ .

. .

.

. , .

.

>>>
? Twitter
.

.

.

9,8 180 . , .

“ಗಾಯಗಳು” TIK tok.

, “ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು”. .


Tampilan Postingan:
2

Leave a Reply

Your email address will not be published.